სილქ კრედიტის დაფარვა

 

სილქ კრედიტის დაფარვა შესაძლებელია შემდეგი საგადახდო არხებით:

   სილქ როუდ ბანკის სალაროში 

   სწრაფი გადახდის აპარატებით:

 • TBC Pay 
 • Pay Box

   ვებ-გვერდების საშუალებით

  სილქ როუდ ბანკში თქვენს მიმდინარე ანგარიშზე თანხის გადმორიცხვის გზით.

სილქ კრედიტის წინსწრებით დაფარვა

სილქ კრედიტის ნაწილობრივ ან სრულად წინსწრებით დაფარვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, ამისთვის უნდა დააფიქსიროთ მოთხოვნა ერთ-ერთი გზით:

 • პირადი კაბინეტიდან შეტყობინების გამოგზავნა
 • სატელეფონო ცენტრში დარეკვა
 • ბანკის სერვის-ცენტრში ვიზიტი
 • სილქნეტის ოფისებში არსებულ ბანკის სერვის დესკებში ვიზიტი

 

   SilkLoan და SilkLoan plus სესხის გადავადება და დაფარვა.

 

 SILKloan სესხის გადავადება 

სესხის გადასავადებლად, საგადამხდელო არხების მეშვეობით უნდა გადაიხადოთ სესხის გადავადების საკომისიო (სესხის ძირი თანხის 3.38%). გადავადებისას აუცილებელია გადახდის დოკუმენტში მიუთითოთ სესხის იდენტიფიკაციისთვის პერსონალური კოდი (SMS კოდი). გადავადება შეგიძლიათ შემდეგი საგადამხდელო არხების გამოყენებით (სესხის გადავადებისას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ საგადახდო პროვაიდერის მიერ დაწესებული საკომისიოს ოდენობა):

 • ქვემოთ მოცემული ბანკების სერვის ცენტრ(ებ)ში, კომუნალური გადახდების მომსახურე ოპერატორთან/მოლარე-ოპერატორთან:
  • სს სილქ როუდ ბანკი
  • სს ლიბერთი ბანკი 
  • სს ქართუ ბანკი
  • სს ბაზის ბანკი
  • სს აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველო
 • სწრაფი გადახდის აპარატებით:
  • ლიბერთი ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატებით 
  • TBC Pay 
  • Express Pay
  • Pay Box
 • ვებ-გვერდების საშუალებით:
 • ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით, "კომუნალური გადახდები"-ს ფუნქციონალის გამოყენებით

       საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით არ არის შესაძლებელი სესხის გადავადება

როდის შემიძლია ვისარგებლო სესხის გადავადებით და რა არის ამისთვის საჭირო?

 • გადავადების უფლებით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სესხის დაფარვის ვადის დადგომამდე, ასევე დაფარვის ვადის დადგომის დღის მომდევნო ათი კალენდარული დღის განმავლობაში
 • სესხის დაფარვის ვადის დადგომის დღეს, ან სესხის დაფარვის ვადამდე, სესხის გადავადების სერვისით სარგებლობისთვის საგადამხდელო არხებით უნდა გადაიხადოთ სესხის გადავადების საკომისიო. სასესხო ვალდებულების ვადის გაგრძელება მოხდება მიმდინარე სესხის დასრულების დღიდან
 • იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელი სესხის დაფარვის დადგომის დღისთვის სრულად არ შემოიტანს სესხის გადავადების საკომისიოსთვის საჭირო თანხას, მაშინ დღის ბოლოსათვის შემოტანილი თანხა მთლიანად მიემართება სასესხო ვალდებულების (პირველ რიგში იფარება სესხის გაცემის საკომისიო და შემდეგ ძირი) დასაფადრად, ხოლო დარჩენილ ნაშთს დაერიცხება ვადაგადაცილების ჯარიმა
 • სესხის დაფარვის ვადის დადგომიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში, სესხის ვადის გაგრძელების პირობით სარგებლობისთვის, საგადამხდელო არხებით პირველ რიგში უნდა გადაიხადოთ შესაბამისი ვადაგადაცილების ჯარიმა (ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული სესხის 0.27%) და შემდგომ სესხის გადავადების საკომისიო.
 • სესხის დაფარვის დღიდან 20 დღეზე მეტი ვადაგადაცილების შემთხვევაში, სესხის ვადის გაგრძელება აღარ არის შესაძლებელი

რა ვადით ხდება სესხის გადავადება?

 • სესხის გადავადება ხდება 30 კალენდარული დღით

რამდენჯერ შემიძლია ვისარგებლო გადავადების უფლებით?

 • გადავადების უფლებით სარგებლობა შესაძლებელია 100 ჯერ

სესხის გადავადებისას რისი გადავადება ხდება?

 • გადავადებისას ხდება სესხის და სესხის გაცემის საკომისიოს გადავადება

       

გაითვალისწინეთ რომ:

 • სესხის გადავადებისთვის აუცილებელია სრულად გადაიხადოთ გადავადებისთვის დადგენილი საკომისიო თანხა
 • იმ შემთხვევაში თუ სესხის დაფარვის დადგომის დღეს სრულად არ იქნება შემოტანილი სესხის გადავადების საკომისიოსთვის საჭირო თანხა, მაშინ დღის ბოლოსათვის თანხა სრულიად მიემართება სასესხო ვალდებულების დასაფარად. პირველ რიგში იფარება გაცემის საკომისიო, შემდეგ ძირი, ხოლო დარჩენილ ნაშთს დაერიცხება ვადაგადაცილების ჯარიმა 0.27% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

 SILKloan და SILKloan plus დაფარვა

 • სესხის დაფარვა შეგიძლიათ იგივე საგადამხდელო არხების გამოყენებით, საიდანაც შესაძლებელია SILKloan სესხის გადავადება (სესხის დაფარვისას, გთხოვთ გაითვალისწინოთ საგადახდო პროვაიდერის მიერ დაწესებული საკომისიოს ოდენობა). დაფარვისას აუცილებელია გადახდის დოკუმენტში მიუთითოთ სესხის იდენტიფიკაციისთვის პერსონალური კოდი (SMS კოდი)

  ორშაბათიდან-პარასკევის ჩათვლით, სამუშაო საათების განმავლობაში, სესხის დაფარვა შესაძლებელია აგრეთვე, თანხის იმავე საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით რომელზეც გადმორიცხეთ 0.01 ლარი.

  საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზის დაფარვისას, გაითვალისწინეთ შემდეგი გარემოებები:

  1.  თუ თქვენ, ქვემოთ მოცემული ბანკებიდან ერთ-ერთ ბანკში მაინც გაქვთ გახსნილი ანგარიში, ისარგებლეთ ბანკის სისტემის შიგნით გადარიცხვის მომსახურებით და თანხა ჩარიცხეთ შესაბამისი ბანკის გასწვრივ მითითებულ ანგარიშზე, მიმღები - სს სილქ როუდ ბანკი:  

 • სილქ როუდ ბანკიდან  GE36BT0000004501000340
 • თიბისი ბანკიდან  GE95TB7968935030000010
 • ლიბერთი ბანკიდან  GE78LB0114151277259000 
 • ტერა ბანკიდან  GE71KS0000000350300004
 •        17:00 საათის შემდგომ გადმორიცხული თანხები შესაძლოა აისახოს მომდევნო სამუშაო დღეს, შესაბამისად დავალიანება    დაიფარება მომდევნო სამუშაო დღეს. გთხოვთ, აღნიშნული გაოთვალისწინოთ სესხის დაფარვის ბოლო დღეს, რათა არ მოხდეს სესხის ვადაგადაცილება.

   

  2. თუ თქვენ ანგარიში გაქვთ სხვა ბანკში, თანხა უნდა ჩარიცხოთ შემდეგ რეკვიზიტებზე (გადარიცხვის საკომისიო განისაზღვრება გადმომრიცხავი ბანკის მიერ) :

 • მიმღები: სს სილქ როუდ ბანკი
 • ანგარიში:  GE36BT0000004501000340
 •        სხვა ბანკიდან თქვენს მიერ გადმორიცხული თანხა შესაძლოა ჩაირიცხოს მომდევნო სამუშაო დღეს, შესაბამისად დავალიანება დაიფარება მომდევნო სამუშაო დღეს. გთხოვთ, აღნიშნული გაოთვალისწინოთ სესხის დაფარვის ბოლო დღეს, რათა არ მოხდეს სესხის ვადაგადაცილება.

          საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით არ არის შესაძლებელი სესხის გადავადება

გაითვალისწინეთ რომ:

 • სესხის დაფარვისთვის აუცილებელია სრულად დაფაროთ სასესხო ვალდებულება (საკომისიო+ძირი)
 • იმ შემთხვევაში თუ სესხის დაფარვის ბოლო დღეს სრულად არ იქნება შემოტანილი საკომისიო+ძირი თანხა,  თქვენს მიერ შემოტანილი თანხით, პირველ რიგში მოხდება საკომისიო თანხის დაფარვა, ხოლო დარჩენილი თანხით შემცირდება ძირი დავალიანება. აღნიშნულის შემდგომ, დარჩენილ სესხს დაერიცხება ვადაგადაცილების ჯარიმა 0.27% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
 • ზედმეტად ანდა არასწორად ჩარიცხული თანხების უკან დაბრუნება შეგიძლიათ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, ამისათვის:
  • შეგიძლიათ ეწვიოთ სილქ როუდ ბანკის სათაო ოფისს და მოლარე-ოპერატორთან, ნაღდი ანგარიშსწორებით დაიბრუნოთ თანხა- უფასო; ან
  • უნდა გამოაგზავნოთ პირადი კაბინეტიდან შეტყობინება თანხის დაბრუნებაზე და შეტყობინების საფუძველზე უნაღდო ანგარიშსწორების გზით თანხა დაგიბრუნდებათ ა) იმავე საბანკო ანგარიშზე საიდანაც გადმორიცხეთ თანხა ბ) იმავე ანგარიშზე სადაც მოხდა სასესხო თანხის ჩრიცხვა - თანხის 1%, მინ.2 ლარი